Publicacions

  • Dones que obren camí

    Mitjançant exemples de diferents dones, Carme Vinyoles defensa els drets de les dones com la llibertat d’expressió i rebutja la violència, el fanatisme, la intolerància i el masclisme. Així doncs, les defineix com a dones lliures que obren camí contra totes aquestes concepcions.